WIELE CZYNNIKÓW

„Szkoły” socjolo­giczne nie tylko dość zasadniczo różniły się między sobą, ale i rozwijały się we względnej izolacji, w większej bodaj niż „szkoły” w ekonomii poli­tycznej czy psychologii.Wpłynęło na to wiele czynników: nierównomierność rozwoju socjologii w poszczególnych krajach, nieokreśloność jej granic, moc barier narodo­wych i ideologicznych itd. W rezultacie myśliciele uważani dzisiaj powszech­nie za wybitnych współtwórców socjologii, za jej „klasyków”, często w ogóle lub prawie się nie znali. Kiedy czyta się współczesne porównania Tocqueville’a z Marksem, Durkheima z Maxem Weberem, łatwo zapomnieć, że myśliciele ci oddziaływali długo w zupełnie innych — zamkniętych na wpływy wza­jemne — kręgach.

error: Content is protected !!