WE WSPÓŁCZESNEJ SOCJOLOGII

Takimi autorytetami są we współczesnej socjologii Mead i Schutz, chociaż w wypadku pierwszego z nich obserwujemy już interesujące zmiany, o    których będzie dalej mowa. Takim autorytetem byl Marks w socjologii amerykańskiej przed II wojną światową: jego koncepcje były ważne dla sto­sunkowo niewielkiej grupy zwolenników i przeciwników, przeciętny natomiast socjolog po prostu dzieło Marksa ignorował lub odrzucał bez żadnej szczegó­łowej dyskusji. Zajęcie stanowiska wobec Marksa nie należało, jeśli można tak powiedzieć, do obowiązków socjologa-teoretyka. Przykładów takich moż­na przytoczyć sporo. Jedną z osobliwości rozwoju socjologii wydaje się bowiem długotrwała dominacja wyłącznie autorytetów tego typu.

error: Content is protected !!