BEZPOŚREDNIE KONFRONTACJE

Nawet wówczas, gdy dochodziło do bezpośrednich kon­frontacji (takich np. jak dialog Durkheima z Marksem, Toenniesem czy Simmelem), nie miały one poważniejszych następstw, pozostając jedynie epizodami w biografii intelektualnej danego autora, które nie pozostawiały trwalszych śladów na działalności „szkoły”. Socjologia rozwijała się w oddziel­nych przegródkach narodowych, ideologicznych, zawodowych itd. Nie można nawet powiedzieć, że decydował o tym zawsze brak kontaktów. Socjologo­wie amerykańscy pokolenia Parka utrzymywali np. żywe kontakty z Niem­cami, ale zauważyli wśród nich Simmela, nie zaś Maxa Webera, który odkryty zostanie znacznie później, chociaż wcześniej znali go amerykańscy historycy gospodarczy.

error: Content is protected !!